روغن موتور سوپر 22000 آکتـورس

مشخصات آزمایش شده

10W40

روش آزمون ASTM

روغن موتور سوپر آکتورس 22000 با استفاده از روغن پایه نیمه سنتتیک گزینش شده و بهترین مواد افزودنی مورد تایید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو( Approvals OEM  ) و انجمن نفت آمریکا( API ) جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة