روغن هیدرولیک آکتورس

مشخصات آزمایش شده

68

روش آزمون ASTM

روغن هیدرولیک آکتـورس

روغن هیدرولیک آکتورس از روغن پایه بسیار مرغوب به همراه بهترین اکسیداسیون ، ضدخوردگی و ضدسایش و مواد افزاینده شاخص گرانروی جهت کارکرد در محدوده وسیع درجه حرارت تهیه شده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 6423 ایران

ISO HH-68 |  DIN51254 PART2 (HLP) | CLASS HH | DENISON HF-O | ISIRI 6423

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة