روغن موتور CNG آکتورس

مشخصات آزمایش شده

20W50

روش آزمون ASTM

موتور CNG آکتورس

روغن موتور CNG آکتورس با استفاده از بهترین روغن پایه و مواد افزودنی ویژه موردتایید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو (OEM Approvals) و انجمن نفت آمریکا (API) برای تمام فصول سال و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است. این محصول به دلیل داشتن مواد افزودنی ویژه الزامات کارکرد موتورهای گازسوز را به خوبی تامین می کند.

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة