روغن موتور سوپر 25000 آکتورس

مشخصات آزمایش شده

10W40

روش آزمون ASTM

روغن موتور سوپر 25000 آکتورس

این محصول با استفاده از روغن پایه نیمه سنتتیک گزینش شده و بهترین مواد افزودنی اروپایی مورد تایید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو (OEM Approvals) و انجمن نفت آمریکا (API) جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 22261 ایران

API:SM | SAE:10W40 | ISIRI 22261

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة