روغن موتور سوپر آکتورس 16000

مشخصات آزمایش شده

10W40

روش آزمون ASTM

روغن موتور سوپر آکتورس 16000 با استفاده از روغن پایه نیمه سنتتیک گزینش شده و بهترین مواد افزودنی مورد تایید بزرگترین سازنده جهانی خودرو (OEM Approvals) و أنجمن نفت آمریکا (API) جهت استفاده در تمامی فصول سال و شرایط آب وهوایی تولید گردیده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 22261 و 22260 ایران

API:SJ/CF-4 | SAE:10W40 | ISIRI 22260,22261

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة