روغن موتور سوپر آکتورس 12000

مشخصات آزمایش شده

20W50

روش آزمون

روغن موتور سوپر آکتورس 12000

روغن موتور سوپر آکتورس 12000 با استفاده از روغن پایه معدنی با شاخص گرانروی بالا موجب حفظ ویسکوزیته روغن در شرایط مختلف آب و هوایی شده و مواد افزودنی ضد زنگ و ضد سائیدگی بکار رفته در آن از خوردگی قطعات موتور جلوگیری می کند و با استفاده از بهترین مواد افزودنی مورد تایید بزرگتـرین ســازندگان جهــانی خــودرو (OEM Approvals) و انجمن نفت امریکا (API) تولید گردیده است.

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة