روغن موتور سوپرشارژ آکتورس 10000

مشخصات آزمایش شده

50

روش آزمون ASTM

روغن موتور سوپر شارژ آکتـورس 10000

روغن موتور سوپر شارژ آکتورس 10000 مخصوص موتورهای دیزلی سوپرشارژ می باشد و با استفاده از بهترین مواد افزودنی مورد تایید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو (OEM Approvals) و انجمن نفت آمریکا (API) تولید گردیده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 22260 ایران

API:CD | SAE:50 | ISIRI 22260

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة