روغن موتور دیزلی آکتورس 6000

مشخصات آزمایش شده

50

40

روش آزمون ASTM

روغن موتور دیزلی آکتورس 6000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک با شاخص گرانروی مناسب و بهترین مواد افزودنی مــورد تاییــد بزرگتــرین سازنـــدگان جهـــانی خــودرو (OEM Approvals ) و انجمن نفت امریکا (API) تولید گردیده است.

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة