روغن دنده GL-1 آکتورس

مشخصات آزمایش شده

140

90

استاندارد ملی ایران

روش آزمون

دنده GL 1 آکتـورس

روغن دنده GL-1 آکتورس با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب به همراه بهترین افزودنی های اروپایی و امریکایی تولید گردیده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 2975 ایران

API GL-1 | SAE:90,140 | ISIRI 2975

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة